Projekt "Geotermální energie Litoměřice"

První geotermální projekt s využitím technologie Hot Dry Rock/EGS v České republice zahrnuje vytvoření systému 2-3 vrtů do hloubky přibližně 5 km a vytvoření podzemního výměníku a nadzemní technologii na výrobu tepla a případně také elektřiny. Systém HDR lze realizovat v pevných horninových vrstvách s vysokou teplotou, do kterých je vháněna tekutina vhodná pro přenos tepla, která se rozlévá do horninových puklin, ohřívá se zde a vytváří zde umělý rezervoár – výměník tepla. Z rezervoáru se ohřátá tekutina dostává jímacími vrty napovrch. Horninové pukliny mohou být přirozené, nebo mohou být vytvořeny uměle hydrodynamickými tlaky vodního média.

Projekt je v současnosti řešen jako dvouetapový. V první etapě půjde o vyvrtání 1-2 vrtů, které umožní získání potřebných informací o přesné teplotě a charakteru geologické struktury v dané hloubce. V případě uskutečnění 2 vrtů bude možné pracovat na vytvoření podzemního geotermálního kolektoru, což je klíčová součást celého systému. Tato etapa bude mít charakter vědecko-výzkumného projektu a budou se na ní podílet špičková univerzitní pracoviště, Akademie věd a řada u dalších odborných partnerů z České republiky i zahraničí.

Následně v druhé etapě bude projekt doplněn o jeden, případně i 2 vrty, které umožní větší celkový průtok mezi injekční vrtem, kterým se vhání studená voda dolů, a produkčními vrty, kterými je ohřátá kapalina vynášena zpět na povrch.

Druhá fáze zahrnuje také nadzemní technologie. Jedná se zejména o  teplené výměníky, kterými se bude geotermální energie předávat do distribuční horkovodní sítě. Pakliže bude energie dostatek a bude ekonomicky výhodné vyrábět formou kogenerace také elektřinu, bude celý systém doplněn o další technologie na výrobu elelektřiny, pro kterou bude využit tzv. organický rankinův cyklus - ORC. Množství získané tepelné energie by mohlo teoreticky dosáhnout až 40 MWt. Realistické je ovšem očekávat výkon mezi 15-30 MWt. Výrobu elektřiny není možné v současné době předvídat. Celková délka realizace projektu je plánována na 3 - 4 roky a zahrnuje přípravné práce, zpracování projektové dokumentace, výběrová řízení a vlastní realizaci. Realizace prvního vrtu včetně souvisejících prací a vyhodnocení dat zahrnuje období přibližně 15 měsíců.

Ústí vrtů a navazující teplárna bude umístěna v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad.

Více také v sekci Otázky a odpovědi.