Mezinárodní workshop k financování rozvoje geotermální energie na Ministerstvu školství

(12.2.15)

Horizon_workshop_nahled
Jak financovat vědecko-výzkumné projekty se zaměřením na rozvoj geotermální energie bylo hlavním tématem jednání významných českých a zahraničních akademických a výzkumných institucí, které proběhlo ve středu 11. února na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
Cílem workshopu bylo představit současné projekty na rozvoj využívání geotermální energie, které jsou plánovány v České republice, a diskutovat možnosti jejich financování jak z českých programů, tak dotačních titulů Evropské komise. V rámci workshopu proběhly prezentace zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k aktuálnímu stavu přípravy Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, jehož první výzva se očekává v červnu tohoto roku. Další prezentace MŠMT byla zaměřena na výsledky hodnocení výzkumných infrastruktur v rámci aktualizace tzv. Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro období 2016-2022. Do tohoto seznamu se na základě úspěšného dvoukolového mezinárodního hodnocení dostala rovněž výzkumná infrastruktura RINGEN (Research INfrastructure for Geothermal ENergy), jejímž nositelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do tohoto projektu jsou dále zapojeny tři ústavy Akademie věd, Česká geologická služba, Technická univerzita v Liberci či České vysoké učení technické. Výzkumná infrastruktura, pokud bude finančně podpořena MŠMT, vznikne v místě bývalých kasáren Jiříka z Poděbrad v Litoměřicích v roce 2016 a bude provozována minimálně do roku 2020. Půjde tak o první významný krok k podpoře využívání geotermální energie v České republice. Ten by měl být následován realizací dalšího výzkumného projektu celoevropského významu, který bude zahrnovat hluboké vrty do cca 5 km a vytvoření podzemního geotermálního výměníku technologií EGS. Všechny tyto kroky směřují k naplnění hlavního dlouhodobého cíle, kterým je realizace pilotního projektu geotermální teplárny, jež využívá technologii EGS. Jednalo by se o vůbec první geotermální zdroj tohoto typu, který vzniknul na území České republiky.
Další možnosti využívání evropských financí na vědu a výzkum, tentokrát z programu Horizont 2020, představily zástupkyně Technologického centra Akademie věd. Tento program umožňuje podporu mezinárodním projektům, kde jsou alespoň tři partneři z různých států EU a dalších specifikovaných zemí. I zde mají české instituce zájem participovat a v rámci workshopu byly diskutovány možnosti jejich zapojení do mezinárodního konsorcia partnerů, které nyní vede německé výzkumné centrum GeoForschungsZentrum v Postupimi. Výzva zaměřená na výzkum geotermální energie je již otevřená a žádosti lze podávat do 5. května 2015. V současnosti tak probíhají intenzivní jednání o složení konsorcia a náplni projektu. Jednou z variant je rovněž využití lokality Litoměřice pro další výzkum v této oblasti.
Setkání, konaného pod záštitou náměstka ministra prof. Vladimíra Vebera, se zúčastnilo více než třicet účastníků, mezi nimiž byli zástupci českých univerzit a vědeckých pracovišť, Technologického centra AV a resortů MŠMT a Ministerstva průmyslu a obchodu. Význam setkání dokládá i účast zástupců německého výzkumného centra GeoForschungsZentrum, Francouzské geologické služby - BRGM a saské metropole Drážďany, kteří přijeli diskutovat o možnostech, jak propojit české a evropské výzkumné projekty a zajistit tak mj. efektivní využívání veřejných prostředků na vědu a výzkum.
Horizon_01
Horizon_02
Horizon_03
Horizon_04
Horizon_05
Horizon_06
Horizon_07
Horizon_08
Horizon_09
Horizon_10
Horizon_11
Horizon_12
Horizon_13
Horizon_14
Horizon_15
Horizon_16
Horizon_17
Horizon_18
Horizon_19
Horizon_20
Horizon_21
Horizon_22
Horizon_23
Horizon_24